Soutěž AZV na technologiích GA ČR

Posted: Červen 27th, 2014, by Blanka Javorová

Praha 27.6.2014 – Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vyhlásilo dne 27. června 2014 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 pod názvem „MZ VES 2015“. Hodnocení návrhů projektů bude zajištěno Agenturou pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV). Všechny dokumenty k této veřejné soutěži včetně zadávací dokumentace jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Grantová agentura ČR (GA ČR) poskytuje pro účel této soutěže aplikaci pro podávání a správu projektů GRIS. V ní proběhne příjem návrhů projektů i celý hodnotící proces podobně, jako probíhá ve všech soutěžích vyhlašovaných GA ČR.

Uživatelská dokumentace k aplikaci GRIS

Helpdesk pro dotazy přihlašovatelů

Vědci hledají drogy v odpadních vodách

Posted: Červen 11th, 2014, by admin

České Budějovice 11. června 2014 – Výsledky studie o přítomnosti drog v odpadních vodách ve městech zveřejnili evropští vědci. Potvrdili, že v užívání drog existují regionální rozdíly, i ty se však vyvíjejí. Například konzumace pervitinu, dříve soustředěná především v České republice a na Slovensku, se nyní začíná objevovat také ve východní části Německa a v severní Evropě. Na chvostu Evropy jsou Češi podle zjištění vědců naopak v konzumaci kokainu. Ten je přitom mnohem více užíván v Praze než v rovněž sledovaných Českých Budějovicích. Z vyhodnocení týdenního profilu užívání drog je potom patrné, že hladiny kokainu a extáze prudce vzrostly ve většině měst o víkendu. Užívání metamfetaminu (pervitinu) a konopí se oproti tomu zdá být více rovnoměrně rozložené během celého týdne. V rámci projektu koordinovaného evropskou sítí vědeckých laboratoří Score se analyzovaly odpadní vody ve více než 42 evropských městech v 21 zemích.
Continue reading »

Petr Matějů rezignoval z vedení Grantové agentury ČR

Posted: Červen 9th, 2014, by admin

Praha 9. června 2014 – Předseda Grantové agentury ČR (GA ČR) Petr Matějů oznámil místopředsedovi vlády Pavlu Bělobrádkovi svou rezignaci na tuto funkci s účinností od 1. října 2014. Z čela agentury tak odejde po šestiletém působení v jejím vedení. Vedle osobních důvodů a úmyslu více se věnovat akademickým povinnostem spojeným s funkcí děkana Fakulty sociálních studií VŠFS své rozhodnutí odůvodnil také soustředěnými tlaky zájmových skupin účelově zpochybňujícími transparentnost rozhodovacího procesu při rozdělování finančních prostředků na podporu základního výzkumu. V rezignačním dopise v této souvislosti připomenul Závěrečnou zprávu nezávislého mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací, která ocenila výkonnost a efektivnost GA ČR, stejně jako transparentnost a čistotu všech procesů.
Continue reading »

Výzkum: Centrální banky dopady finanční krize zmírňují

Posted: Květen 14th, 2014, by admin

Praha 14. května 2014 – Vzájemné působení měnové politiky a finanční stability v období finanční krize analyzovali ekonomičtí specialisté Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Zaměřili se při tom na chování centrálních bank různých zemí celého světa a sledovali, zda se jim podařilo zmírnit dopady světové ekonomické krize a rozložit je v čase. Pro hodnocení odolnosti finančního systému využili nástrojů zátěžového testování, takzvaných „stres testů“. Pro ty však vytvořili vlastní metodu, která kvantitativně vyhodnocuje, zda tyto testy byly skutečně dostatečně přísné a nedaly centrálním bankéřům pouze falešný pocit bezpečí. Tuto novou metodu čeští vědci popsali a publikovali v březnovém čísle respektovaného mezinárodního periodika International Journal of Central Banking.
Continue reading »

Čeští vědci mají patent, který pomůže vylepšit vakcínu proti černému kašli

Posted: Duben 16th, 2014, by admin

Praha 16. dubna 2014 – Vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd při výzkumu bakterií způsobujících černý kašel nalezli metodu, jak zabránit jejich toxinu v potlačení obranyschopnosti člověka. Toxin, který bakterie používají pro zablokování funkce bílých krvinek, geneticky upravili tak, že přestal být aktivní. O takto nově vzniklý takzvaný toxoid, projevily zájem světové farmaceutické společnosti a jedna z nich už na vynález zakoupila výzkumnou licenci. V budoucnu by se totiž toxoid mohl stát součástí nově vyvíjené očkovací látky proti černému kašli. Toto onemocnění se v poslední dekádě začalo znovu šířit v nejvyspělejších zemích světa a na životě přímo ohrožuje především kojence do tří měsíců věku, kteří ještě nebyli plně očkováni. Objev českých vědců je už díky spolupráci s francouzskými kolegy chráněn americkým patentem a evropský je přihlášen.

Continue reading »

Informace pro navrhovatele a uchazeče o projekty s počátkem řešení v roce 2015

Posted: Duben 11th, 2014, by Blanka Javorová

Praha 11.4.2014 – Předsednictvo GA ČR tímto informuje akademickou veřejnost, že po projednání s vědeckou radou GA ČR (usnesení vědecké rady GA ČR) bude v rámci letošního hodnocení návrhů projektů uskutečněno pilotní ověření modifikované klasifikace návrhů projektů, jejíž součástí bude nová kategorie hluboce podprůměrných projektů (pracovně označená „Cn“). V případě budoucí implementace této klasifikace by návrhy projektů podané navrhovateli nebo spolunavrhovateli takto zařazených návrhů projektů v jednom roce nebyly v následujícím roce dále hodnoceny a v souladu s ustanovením § 21 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, by byly vyřazeny z veřejné soutěže. Zařazení do této kategorie v pilotním ověření neovlivní účast v soutěžích vyhlášených GA ČR v roce 2015. Předsednictvo GA ČR současně zdůrazňuje, že pro tuto novou kategorii projektů nebudou stanoveny žádné kvóty, tj. bude záležet výhradně na expertních a poradních orgánech GA ČR, jaký počet projektů do této kategorie zařadí.

Continue reading »

Usnesení vědecké rady GA ČR

Posted: Duben 9th, 2014, by Blanka Javorová

Vědecká rada Grantové agentury České republiky po rozsáhlé diskusi na mimořádném zasedání dne 31.3.2014 vydala usnesení. Zápis z mimořádného zasedání vědecké rady a text usnesení jsou k dispozici v sekci vědecké rady GA ČR. Oba dokumenty naleznete zde.

Důležité upozornění: Termíny pro vkládání výsledků do RIV

Posted: Duben 3rd, 2014, by Blanka Javorová

Praha 11.3.2014 – Grantová agentura České republiky stanovuje termín pro ukončení předání dat do IS VaVaI – RIV:

do 30. 4. 2014 včetně – platí pro výzkumné organizace

do 15. 8. 2014 včetně – platí pro ostatní subjekty.

Dodávky dat je třeba předkladateli zasílat výhradně na e-mailovou adresu riv@gacr.cz nebo do datovoé schránku Grantové agentury A8UADK4!!!

Naskenované průvodky k souborům dat zasílejte nejlépe ve formátu PDF do datové schránky GA ČR, v případě, že to technické možnosti neumožňují, doporučeně na adresu GA ČR.

V termínu nedodané dávky do RIV budou mít negativní vliv na ohodnocení organizace v příslušném roce!

Upozornění pro uchazeče

Posted: Duben 2nd, 2014, by admin

V letos vyhlášených veřejných soutěžích (s výjimkou juniorských grantů) došlo k úplnému zákazu pořízení a financování údržby jakýchkoliv přístrojů a zařízení z oblasti IT včetně jejich součástí. Lze je však i nadále hradit z doplňkových (režijních) nákladů, což vyplývá z ustanovení čl. 3.3 odst. (7) písm. j): „Do způsobilých nákladů, s výjimkou doplňkových (režijních) nákladů uvedených v článku 3.3.3, odst. (6) zadávací dokumentace, nelze zahrnout: … náklady na pořízení, opravu a údržbu přístrojů a zařízení z oblasti informační a komunikační techniky a technologií včetně výpočetní techniky“.

Continue reading »

Analýza dechu jako možná budoucí metoda pro určení nemocí

Posted: Duben 2nd, 2014, by admin

Praha 2. dubna 2014 – Unikátní metodu pro přesný výpočet množství stopových látek v lidském dechu vyvinuli vědci Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Využili ji při sledování pacientů s cystickou fibrózou, což je závažná dědičná nemoc, která postihuje převážně dýchací a trávicí soustavu. Její nejběžnější, ale zároveň životu nebezpečnou komplikací je nákaza bakterií pseudomonádou. Vědci se zaměřili právě na určení přítomnosti této bakterie, která sídlí v hlenu a dýchacích cestách, a to pomocí analýzy dechu za využití hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty (SIFT-MS). Bakterii lze zjistit, a běžně se také zjišťuje, pomocí mikrobiologické analýzy sekretu dýchacích cest. Nová metoda, podle které lze její přítomnost určit jednoduše pomocí dlouhého výdechu do speciálního přístroje, zatím vznikla pouze na úrovni základního výzkumu financovaného Grantovou agenturou ČR. Znamená to, že její platnost a úspěšnost bude muset být potvrzena na základě dalších klinických testů i za pomoci nově vyvinutých diagnostických přístrojů. Continue reading »

Dívky vnímají vůně jinak než chlapci; vůně které známe, jsou nám příjemnější

Posted: Březen 25th, 2014, by admin

Praha 25. března 2014 – Jak se vyvíjí čich u dětí a jak se jejich čichové schopnosti a preference vyvíjejí s nástupem puberty, zjišťoval výzkum realizovaný v uplynulých několika letech Fakultou humanitních studií UK v Praze. Podle jeho zjištění u dětí předškolního věku vykazují dívky obecně lepší čichové schopnosti než jejich vrstevníci. Stejné zjištění bylo v dřívějších studiích prokázáno také u dospělých. U dětí v pubertě se ukázalo, že pokud se jim podařilo identifikovat daný pach, vnímaly ho také jako příjemnější, což platilo především u méně příjemných vůní. Výsledky výzkumu naznačují, že za mezipohlavní rozdíly mohou být do určité míry odpovědné jak biologické faktory, tak i některé genderově stereotypní aktivity, tedy například to, že dívky mají blíže k parfémům a kosmetice. Cílem projektu, který podpořila Grantová agentura ČR, bylo komplexněji porozumět čichovému vnímání u člověka.

Continue reading »

Usnesení Předsednictva Grantové agentury ke „Stanovisku České konference rektorů k situaci kolem Grantové agentury ČR“

Posted: Březen 21st, 2014, by Blanka Javorová

Předsednictvo Grantové agentury se znepokojením konstatuje, že předsednictvo České konference rektorů ve svém stanovisku ze dne 20. 3. 2014 nereflektuje existenci stanoviska kontrolní rady GA ČR, z něhož vyplývá, že postup předsednictva GA ČR v rozhodování o projektech na podporu excelence v základním výzkumu byl v souladu se zákonem 130/2002 Sb. (§ 36 odst. 7) a vnitřními pravidly GA ČR. Stanovisko kontrolní rady k průběhu soutěže projektů na podporu excelence přitom bylo na webových stránkách GA ČR zveřejněno 12.3.2014 (viz: http://www.gacr.cz/wp-content/uploads/2014/03/stanovisko_KR-_26_2_2014.pdf ).

V Praze dne 21. 3. 2014
Za předsednictvo GA ČR

prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.
předseda GA ČR

Stanovisko předsednictva je možné si stáhnout ve formátu PDF zde

Stanovisko předsednictva ČKR je zde

Závěrečné stanovisko kontrolní rady GA ČR je zde

Kontrolní rada: předsednictvo GA ČR postupovalo při rozhodnutí o nefinancování dvou projektů v souladu se zákonem

Posted: Březen 20th, 2014, by admin

Praha 20. března 2014 – Prosincové rozhodnutí předsednictva Grantové agentury ČR (GA ČR) nefinancovat dva projekty na podporu excelence v základním výzkumu v oboru společenských a humanitních věd nebylo v rozporu se zákonem ani vnitřními pravidly fungování GA ČR. Potvrdila to svým stanoviskem kontrolní rada GA ČR. Současně upozornila na to, že oborová komise pro společenské a humanitní vědy, která projekty k financování doporučovala, v nich neodhalila nedostatky, přestože na řadu z nich upozorňovali někteří zpravodajové. O nefinancování projektů po důkladném zvážení rozhodlo hlasováním předsednictvo za účasti předsedy kontrolní rady na svém prosincovém zasedání, přičemž Petr Matějů, předseda GA ČR zodpovědný za oblast společenských a humanitních věd, se hlasování zdržel. Ostatní členové předsednictva hlasovali jednomyslně.

Zpráva byla aktualizována o závěrečné stanovisko kontrolní rady GA ČR.
Continue reading »

Důležité upozornění pro navrhovatele grantových projektů

Posted: Březen 20th, 2014, by admin

Grantová agentura ČR opět velice naléhavě upozorňuje všechny navrhovatele, aby pečlivě dbali na kontrolu při zasílání finálních verzí svých návrhů. Ty mohou být technicky zpracované pouze tehdy, jsou-li zaslány prostřednictvím informačního systému datových schránek. Identifikátor datové schránky GA ČR je „ntq92qs“, název Grantové projekty (Grantová agentura České republiky). Dodávka prostřednictvím datové schránky bude označena v poli „Věc“ textem „Standardní projekt“, „Mezinárodní projekt“ nebo „Juniorský projekt“.

Continue reading »

Reakce na prohlášení Akademické rady AV ČR a vedení Univerzity Karlovy k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží

Posted: Březen 11th, 2014, by Blanka Javorová

Praha 11.3. 2014 – Grantová agentura reaguje na prohlášení akademické rady AV ČR a vedení Univerzity Karlovy v Praze k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží.

Prohlášení Akademické rady AV ČR a vedení Univerzity Karlovy k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží Grantovou Agenturou České republiky (GA ČR) vychází ze zavádějící interpretace, že 30 % navrhovatelů projektů, kteří v grantové soutěži neuspějí, nebude moci v dalším roce předložit návrh projektu. Takové informace ve sdělení GA ČR obsaženy nejsou. Ve sdělení se mluví o návrzích podprůměrné vědecké kvality, které jsou nezřídka beze změn či s nepatrnými úpravami podávány do soutěží opakovaně. Kvalitu projektů posuzují odborné a poradní orgány GA ČR, které jsou schopny takovéto projekty specificky identifikovat.

Continue reading »

GA ČR přijímá přihlášky do veřejné soutěže mezinárodních projektů s DFG

Posted: Březen 6th, 2014, by Blanka Javorová

Praha 6.3.2014 – Veřejná soutěž na podporu mezinárodních bilaterálních projektů ve spolupráci s německou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) běží dle standardních podmínek už od 26. února 2014. Návrhy projektů je možné podávat prostřednictvím on-line aplikace GA ČR do 9.4.2014.

Grantová agentura ČR

Stanovisko předsednictva GA ČR k diskusi nad zahraničními stážemi vědců usilujících o juniorské granty

Posted: Březen 6th, 2014, by Blanka Javorová

Praha 6. března 2014 – Grantová agentura ČR (GA ČR) vnímá diskusi, která vznikla mezi odbornou veřejností a především ze strany Národního koordinačního centra – ženy a věda a týká se jedné z podmínek pro účast v soutěži o takzvané juniorské granty. Tou je půlroční zahraniční stáž jako jedno ze stanovených kritérií pro získání podpory na vědecké projekty. Přesné podmínky juniorských grantů navrhla na základě konsensu v široké vědecké obci a podle obrysů obdobných grantů udělovaných Evropskou radou pro výzkum (ERC) vědecká rada GA ČR a po příslušných procedurách následně dne 11. 9. 2013 schválila ve svém usnesení vláda ČR.

Continue reading »

Komentář ke sdělení „GA ČR klade důraz na kvalitní přípravu návrhů projektů“ z 26. 2. 2014

Posted: Únor 28th, 2014, by Blanka Javorová

Praha, 28.2.2014 – Sdělení se v části odborné veřejnosti setkalo s negativní odezvou. Ta vychází z interpretace, že žádný navrhovatel projektu, který v grantové soutěži na rok 2015 neuspěje, nebude moci v dalším roce předložit návrh projektu. Vyskytly se také obavy, že takto má být postiženo předem určené procento návrhů projektů. Takové informace ve sdělení obsaženy nejsou. Mluví se v něm o návrzích podprůměrné vědecké kvality, které jsou nezřídka beze změn či s nepatrnými úpravami podávány do soutěží opakovaně.  Předsednictvo GA ČR samozřejmě nehodlá počet takových návrhů projektů jakkoli předem kvantifikovat. Kvalita každého návrhu projektu bude v první fází hodnocení posuzována výhradně odbornými a expertními orgány GA ČR, jejichž členové jsou podle náročných kritérií vybíráni z nejlepších odborníků v této zemi, kteří jsou do GAČR nominováni. O zavedení tohoto opatření, které je obdobou principu již řadu let uplatňovaného v Evropské výzkumné radě (ERC), byla předem informována vědecká i kontrolní rada GA ČR.

Princip uplatňovaný v Evropské výzkumné radě je popsán v  ERC Work Programme (viz http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Work_Programme_2014.pdf) na stranách 18 a 19.

Věříme, že toto vysvětlení zabrání šíření mylných a neopodstatněných interpretací vedoucích k zavádějícím závěrům.

Grantová agentura ČR

GA ČR klade důraz na kvalitní přípravu návrhů projektů

Posted: Únor 26th, 2014, by Blanka Javorová

Praha – 26.2.2014  Objem disponibilních finančních prostředků přidělovaných GA ČR a dosavadní zkušenosti z průběhu hodnoticího procesu návrhů projektů vedou předsednictvo GA ČR k dále uvedenému opatření.

Continue reading »

Vyhlášení veřejné soutěže – STANDARDNÍ PROJEKTY

Posted: Únor 25th, 2014, by Blanka Javorová

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.

Soutěžní lhůta začíná 26. února 2014.

Návrhy projektů je možné podávat do 9. dubna 2014.

Text vyhlášení

Zadávací dokumentace pro standardní projekty

Checklist k návrhu projektu – zobrazit

Čestné prohlášení pro právnické osoby – zobrazit

Čestné prohlášení pro fyzické osoby – zobrazit

Aplikace pro podávání návrhů projektů – VSTUP

Vyhlášení veřejné soutěže – MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Posted: Únor 25th, 2014, by Blanka Javorová

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.
Soutěž na mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

National Research Foundation of Korea (NRF)

National Science Council of Taiwan (NSC)

Soutěžní lhůta začíná 26. února 2014.
Návrhy projektů je možné podávat do 9. dubna 2014.
Texty vyhlášení:
spolupráce s DFG
spolupráce s NRF
spolupráce s NSC

Zadávací dokumentace pro mezinárodní projekty
Checklist k návrhu projektu – zobrazit

Čestné prohlášení pro právnické osoby – zobrazit
Čestné prohlášení pro fyzické osoby – zobrazit

Aplikace pro podávání návrhů projektů – VSTUP

Vyhlášení veřejné soutěže – JUNIORSKÉ PROJEKTY

Posted: Únor 25th, 2014, by Blanka Javorová

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.

Soutěžní lhůta začíná 26. února 2014.

Návrhy projektů je možné podávat do 9. dubna 2014.

Text vyhlášení

Zadávací dokumentace pro Juniorské projekty

Checklist k návrhu projektu – zobrazit

Čestné prohlášení pro právnické osoby – zobrazit

Čestné prohlášení pro fyzické osoby – zobrazit

Aplikace pro podávání návrhů projektů – VSTUP

Checklisty k návrhům projektů – veřejná soutěž 2015

Posted: Únor 24th, 2014, by Blanka Javorová

Checklist pro návrh standardního projektu – zobrazit

Checklist pro návrh juniorského projektu – zobrazit

Checklist pro návrh mezinárodního projektu – zobrazit


Výzva k nominacím do hodnoticího panelu GA ČR P404

Posted: Únor 24th, 2014, by Blanka Javorová

Praha 24. 2. 2014 – Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu k nominaci na členky a členy  hodnoticího panelu P404 – Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia – nominace pouze pro obor sociologie a mediální studia.

Návrhy na členky a členy hodnoticího panelu mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odbornic a odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Termín pro podání návrhů je 15.3.2014.

Podrobnou výzvu k nominacím si můžete stáhnout zde

Návrhový list si můžete stáhnout zde

Podrobný popis náplní jednotlivých panelů si můžete stáhnout zde

Genderová rovnost v evropském výzkumném prostoru a její implementace Grantovou agenturou České republiky

Posted: Únor 17th, 2014, by Blanka Javorová

Praha – 17.2.2014  Předseda GA ČR obdržel dopis Marcely Linkové, vedoucí NKC  současně adresovaný některým členům vlády, parlamentu a významným osobnostem akademické obce. Předseda GA ČR dnes M. Linkové zaslal odpověď. S ohledem na význam sdělení obsažených v obou dopisech pro širší akademickou veřejnost GA ČR oba dopisy zveřejňuje. Dopis M. Linkové je ke stažení zde, anonymizovaná verze odpovědi předsedy GA ČR je ke stažení zde.

Výzva k nominacím do hodnoticího panelu GA ČR P401

Posted: Únor 17th, 2014, by Blanka Javorová

Praha 17. 2. 2014 – Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu k nominaci na členky a členy  hodnoticího panelu P401 – Filosofie, teologie, religionistika – nominace pouze pro obor filosofie.

Návrhy na členky a členy hodnoticího panelu mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odbornic a odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Termín pro podání návrhů je 7.3.2014.

Podrobnou výzvu k nominacím si můžete stáhnout zde

Návrhový list si můžete stáhnout zde

Podrobný popis náplní jednotlivých panelů si můžete stáhnout zde

Předsednictvo GA ČR k otevřenému dopisu iniciativy Věda žije!

Posted: Leden 23rd, 2014, by Blanka Javorová

Praha 23. 1. 2014 – Předsednictvo Grantové agentury České republiky vzalo na svém zasedání dne 23. ledna 2014 na vědomí otevřený dopis iniciativy Věda žije, týkající se podmínek nově připravované skupiny grantových projektů na podporu mladých vynikajících vědců. Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentace dosud nebyla zveřejněna, je zjevné, že otevřený dopis vychází pouze z tiskové zprávy, kterou GA ČR publikovala 27. 11. 2013.

Continue reading »

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu mezinárodních projektů

Posted: Leden 20th, 2014, by Blanka Javorová

Praha 20.1.2014 – Grantová agentura ČR v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků vyhlašuje výsledky druhého kola veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektů. Na základě podepsané mezinárodní dohody byly uděleny granty, které byly doporučeny k financování oběma partnerskými agenturami.

Seznam projektů podpořených v druhém kole si můžete stáhnout ZDE

Zpřístupnění anonymních posudků návrhů standardních, postdoktorských projektů a projektů na podporu excelence

Posted: Leden 13th, 2014, by Blanka Javorová

Praha 13.1.2014 – GA ČR oznamuje, že anonymní posudky návrhů neudělených standardních, postdoktorských projektů  a projektů na podporu excelence s počátkem řešení v roce 2014 jsou v tuto chvíli zpřístupněny v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů všem oprávněným osobám (navrhovatelům).

Continue reading »

Informace pro řešitele – problémy s vyplňováním DZ/ZZ v prohlížeči Internet Explorer 11

Posted: Leden 7th, 2014, by Blanka Javorová

Praha, 7.1.2014 – Uživatelé  prohlížeče Internet Explorer 11 mohou mít problémy s vyplňováním dílčích a závěrečných zpráv projektů. Tuto chybu jsme zaregistrovali výhradně u tohoto typu a této verze prohlížeče, u ostatních prohlížečů (Mozilla Firefox, Google Chrome a Internet Explorer v. 10 a nižší) se uvedené problémy s vyplňováním nevyskytují. Chyba nijak nesouvisí s aplikací pro podávání a správu grantových projektů, ale s produktem třetí strany a z toho důvodu nemůže GA ČR  přesný termín nápravy ovlivnit. Výrobce byl na zmíněný problém upozorněn a byla přislíbena náprava.

Postdoktorské granty pro letošní rok jsou finančně zajištěny

Posted: Leden 6th, 2014, by Blanka Javorová

Praha, 6.ledna – Postdoktorské granty, jejichž osud byl původně vážně ohrožen návrhem výrazných škrtů v rozpočtové kapitole Grantové agentury ČR, jsou pro letošní rok finančně zajištěny. Poslanecká sněmovna schválila při hlasování o státním rozpočtu pozměňovací návrh, který GA ČR vrátil peníze na financování všech projektů, které ve veřejné soutěži uspěly a jimž byla přidělena podpora (viz. vyhlášení výsledků grantových soutěží z 13. prosince 2013).

Continue reading »

Mimořádné zasedání předsednictva GA ČR k rozpočtu na rok 2014

Posted: Prosinec 17th, 2013, by Blanka Javorová

Praha 17. prosince – Dopady případného krácení rozpočtu na rok 2014 o více než 57 miliónů korun na účelové financování základního výzkumu v roce 2014 se dnes podrobně zabývalo mimořádné zasedání předsednictva Grantové agentury České republiky. O tuto částku navrhuje zkrátit její rozpočet pozměňovací návrh přijatý rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR minulý pátek.

Continue reading »

Výzva k nominacím na členky a členy vybraných hodnoticích panelů GA ČR

Posted: Prosinec 17th, 2013, by Blanka Javorová

Praha 17. 12. 2012 – Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu k nominaci na členky a členy vybraných hodnoticích panelů.

Návrhy na členky a členy hodnoticích panelů mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odbornic a odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků do 24. ledna 2014. Podrobnosti o nominacích naleznete v těle článku.

Continue reading »

Černý pátek 13. pro českou vědu

Posted: Prosinec 16th, 2013, by Blanka Javorová

Praha, 15.12.2013 – Grantová agentura České republiky je jedinou institucí, která ze zákona cíleně podporuje základní výzkum v této zemi. Hospodaří s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. Proto každý rok v tomto čase – jako snad všichni správci kapitol – pozorně sledujeme jednání poslanců o návrhu zákona o státním rozpočtu na následující rok.

Continue reading »

Seznam podpořených projektů podle jednotlivých soutěží

Posted: Prosinec 13th, 2013, by admin

Praha 13.12.2013 – Seznamy grantových projektů, které ve veřejné soutěži uspěly a jimž byla přidělena podpora, budou v průběhu dne zveřejněny v menu pod záložkou Databáze projektů

Seznam podpořených projektů podle jednotlivých soutěží si můžete stáhnout již nyní ve formátu pdf:

Poskytovatel rozhodl podle § 21 odst. 7 zákona u dvou návrhů projektů odlišně od doporučení odborné komise, konkrétní důvody jsou uvedeny v informaci z jednání předsednictva GA ČR ze dne 5.12.2013, kterým toto rozhodnutí bylo schváleno.

Předsednictvo GA ČR na svém zasedání dne 5. 12 2013 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků vyhodnotilo na národní úrovni vyhlášené veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektů. Granty budou uděleny v souladu se Zadávací dokumentací za podmínky udělení podpory partnerskou grantovou agenturou.  O udělení nebo neudělení grantu GA ČR vyrozumí uchazeče bezprostředně po vyjádření příslušného zahraničního poskytovatele. Na základě podepsané mezinárodní dohody grant může být udělen pouze těm projektům, které budou doporučeny k financování oběma partnerskými agenturami.

Chyba ve stahování PDF dokumentů

Posted: Prosinec 10th, 2013, by Tomáš Vokoun

Upozorňujeme uživatele, že při používání internetového prohlížeče Firefox 25.0.1 může docházet k nezobrazení PDF souborů na stránkách www.gacr.cz. Než bude tato chyba výrobcem tohoto prohlížeče odstraněna, používejte prosím možnost stažení dokumentu přes pravé tlačítko myši a volbu „Uložit odkaz jako…“. V Internet Exploreru a Chrome, funguje zobrazování bez problémů i nadále.

Děkujeme za pochopení

IT GAČR

Juniorskými granty GA ČR otevře v roce 2014 novou cestu mladým badatelům k financování projektů

Posted: Listopad 27th, 2013, by Blanka Javorová

Praha – V roce 2014 vyhlásí Grantová agentura České republiky poprvé veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v nové skupině grantových projektů na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků, která ponese název „Juniorské granty“ a poskytování podpory zahájí v roce 2015. Tato soutěž bude vyhlašována každoročně až do roku2022 a je určena navrhovatelům, kteří v roce podání návrhu dosáhli věku nejvýše 35 let. Doba řešení těchto projektů bude tříletá.

Continue reading »

Veřejná soutěž na podporu česko-rakouských bilaterálních projektů v základním výzkumu

Posted: Listopad 25th, 2013, by Blanka Javorová

Praha (25.11.2013) – Grantová agentura ČR a rakouská agentura pro vědu – The Austrian Science Fund připravují vyhlášení společné soutěže pro podání česko-rakouských bilaterálních projektů v základním výzkumu. Podané společné mezinárodní projekty musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency principu.

Veřejná soutěž bude otevřena od 15. prosince 2013 s možností podání společného česko-rakouského projektu do 12. února 2014. Podobnější informace o veřejné soutěži naleznete v sekci Mezinárodní aktivity – Bilaterální spolupráce – Rakousko.

Upozornění pro uchazeče o postdoktorský projekt

Posted: Listopad 5th, 2013, by Blanka Javorová

Grantová agentura ČR upozorňuje všechny uchazeče o postdoktorský projekt v letošní soutěži na povinnost dodání dokladů o ukončení doktorského studia navrhovatele i odborných spolupracovníků (kopie diplomu, potvrzení o získání titulu) podle čl. 3.1. odst. (7) Zadávací dokumentace nejpozději 30 kalendářních dnů před ukončením hodnotící lhůty, tj. do termínu 13.11.2013.

Prosíme všechny uchazeče, kteří doklad o ukončení doktorského studia dosud nedodali, aby tak neprodleně učinili nejpozději do 13. 11. 2013. Pokud uchazeč do uvedeného termínu kopie dokladů nedodá, návrh projektu bude vyřazen z veřejné soutěže.

Grantová agentura ČR

Předseda vědecké rady GA ČR zvolen kandidátem na rektora Univerzity Karlovy

Posted: Říjen 25th, 2013, by Blanka Javorová

Praha 25. října – Předsedu vědecké rady Grantové agentury České republiky prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc., MBA, dnes zvolil akademický senát kandidátem na rektora Univerzity Karlovy. Funkce se ujme v únoru 2014 po jmenování prezidentem republiky.

Continue reading »

Výzva k podávání návrhů na členy Oborových verifikačních a hodnoticích panelů a na členy Expertních panelů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Posted: Říjen 14th, 2013, by Blanka Javorová

Praha, 14. října 2013 – Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá právnické a fyzické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy Oborových verifikačních a hodnotících panelů (dále jen „OVHP“) a Expertních panelů Rady v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2013 až 2015), (dále jen Metodika), schválenou usnesením vlády ČR ze dne 19. června 2013 č. 475.

Continue reading »

Uživatelská dokumentace pro aplikaci pro návrhy a správu grantů

Posted: Říjen 2nd, 2013, by Tomáš Vokoun

Zveřejňujeme novou verzi uživatelské dokumentace k Aplikaci pro návrhy a správu grantů.

Uživatelská dokumentace aplikace pro návrhy a správu grantů

Jak z prdu kuličku mediální senzace udělat

Posted: Září 25th, 2013, by Blanka Javorová

24. 09. 2013 Zdroj: blog.aktualne.cz, Autor: Daniel Münich

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/daniel-munich.php?itemid=21059

Sobotní vydání Mladé fronty DNES ukázalo, že i solidní a jen občas bulvarizující noviny podlehnou občas pokušení vyrobit senzaci tam, kde žádná není. Pod nadpisy Poprvé se uvidí, jak plýtvají ministerstva! a Úřady znají svou výkonnost, ty horší se budou muset zlepšit informují o nových ukazatelích takzvané mzdové náročnosti, provozní výkonnosti a majetkové nákladovosti resortů, tedy většinou ministerstev, ale i dalších státních institucí.

Continue reading »

O stotisícovém průměru si pracovníci GA ČR mohou nechat jen zdát (v článku naleznete i podklady poskytnuté MF Dnes)

Posted: Září 21st, 2013, by Blanka Javorová

Praha 21. září – Z žebříčku hospodaření institucí státu sestaveném Ministerstvem financí ČR v článku v MF Dnes 21. září autorce Jitce Vlkové vyšlo, že nejvyšší mzdové náklady vychází na Grantovou agenturu ČR, a to 106 tisíc korun měsíčně. Tuto hrubě zkreslenou informaci publikovala navzdory tomu, že měla k dispozici zcela otevřené a jasné vysvětlení, které takto zploštělý „nález“ vyvrací a činí jej bezcenným. Z vyžádané reakce Grantové agentury použila v defenzivním kontextu pouze sdělení, že průměrná mzda třicítky stálých zaměstnankyň a zaměstnanců GA ČR kopíruje tu celostátní a metodika, z níž vycházelo ministerstvo, započítala i odměny za externí posudky.

Continue reading »

Videoreportáž a fotogalerie z předávání Ceny předsedy Grantové agentury ČR 9. září 2013

Posted: Září 11th, 2013, by admin

Slavnostní zasedání předsednictva Gratnové agentury ČR, na kterém byly předány Ceny předsedy GA ČR badatelům reprezentujícím nejlepší projekty základního výzkumu za rok 2013, se uskutečnilo 9.září 2013 za účasti předsedy vlády Jiřího Rusnoka, ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dalibora Štyse a dalších osobností.

V sekci O GA ČR a v levém menu Média naleznete fotogalerii z předávání Ceny předsedy Grantové agentury ČR za rok 2013.

 

Ohlasy v médiích Cena předsedy GA ČR 2013

Posted: Září 10th, 2013, by admin

Praha 9. září – Mimořádné výsledky dosažené v projektech základního výzkumu řešených s podporou Grantové agentury České republiky ocenilo předsednictvo agentury i letos Cenou předsedy GA ČR a Zvláštním čestným uznáním. Oceněným vědcům dnes cenu předal předseda agentury Petr Matějů na slavnostním zasedání předsednictva GA ČR, kterého se zúčastnil předseda vlády ČR Jiří Rusnok, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys a další hosté.

Kompletní tiskovou zprávu ke stažení naleznete ZDE

Kompletní ohlasy z médií na slavnostní akci naleznete v těle článku.

Continue reading »

Ceny předsedy Grantové agentury ČR v roce 2013 uděleny

Posted: Září 9th, 2013, by admin

Oceněnými laureáty v roce 2013 jsou:

RNDr. Monika Dolejská, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Cena předsedy GA ČR 2013 za projekt „Charakterizace koliformních bakterií rezistentních k cefalosporinům a hodnocení rizika použití antimikrobiálních látek na jejich selekci“ .

Mgr. Martina Galetová, Ph.D., Moravské zemské muzeum, Ústav Athropos, Cena předsedy GA ČR 2013 za projekt „Osobní ozdoby mladého paleolitu na Moravě: Tafonomická a technologická analýza“.
doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, I. lékařská fakulta, Cena předsedy GA ČR 2013 za projekt „Mechanismy hluboké mozkové stimulace: Úloha subthalamu v motorických, vizuálních a afektivních procesech“.
prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D., Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Zvláštní čestné uznání předsedy GA ČR 2013 za projekt „Nové fotoaktivovatelné sloučeniny pro organickou chemii a biologii“.

Řešitelé projektů základního výzkumu převezmou 9. září Cenu předsedy Grantové agentury ČR

Posted: Září 3rd, 2013, by Blanka Javorová

Praha – Slavnostní zasedání předsednictva Grantové agentury ČR, na kterém převezmou řešitelé projektů základního výzkumu Cenu předsedy GA ČR pro rok 2013, se uskuteční  9. září 2013 v sídle GA ČR, Evropská 33b, 160 00 Praha 6 ve 12 hodin. Ceny budou předány za účasti předsedy vlády ČR Jiřího RUSNOKA, ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dalibora ŠTYSE, představitelů akademické obce a dalších hostů.

Continue reading »

Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2013 – 1. etapa

Posted: Srpen 20th, 2013, by admin

V 1. etapě Hodnocení 2013 byly vytvořeny následující tabulky:

1.       Tabulka č.1 – výpis výsledků navržených k vyřazení z hodnocení 2013 za danou VO (výzkumnou organizaci)

2.      Tabulka č.2 – výpis výsledků s rozpory a nesrovnalostmi

3.   Tabulka č.2a – výpis případů, kdy byl některý z tvůrců jednoho výsledku deklarován jako tvůrce více předkladateli

Tyto tabulky, které slouží jako podkladové materiály pro případné opravy údajů odevzdaných předkladateli do IS VaVaI – informační oblasti RIV, byly poskytovatelem, kterým je GA ČR, rozeslány dne 22. 7. 2013 příslušným předkladatelům záznamů o výsledcích. V případě, že některý předkladatel žádnou, nebo některou z uvedených tabulek neobdržel, nebyly tyto tabulka pro danou VO vygenerovány.

Opravy údajů je potřeba provádět prostřednictvím toho poskytovatele, který předal do IS VaVaI údaje, u kterých je potřeba provést opravu nebo odstranění z IS VaVaI.

Pokud je potřeba výsledky, uvedené v těchto tabulkách, opravit nebo odstranit z RIV (a tím i z Hodnocení 2013), postupuje se vždy standardním způsobem popsaným v „Pokynech pro předávání údajů do IS VaVaI – RIV“.
Continue reading »

Falešný účet předsedy GA ČR na Twitteru byl zrušen

Posted: Srpen 6th, 2013, by Blanka Javorová

Praha 6.srpna 2013 – Kvůli porušení pravidel Twitteru zrušil jeho provozovatel účet vedený na jméno předsedy Grantové agentury ČR Petra Matějů (alias „MatPetr“). Od tohoto falešného profilu se Petr Matějů ostře distancoval 15. července letošního roku po té, kdy z něj citovala redaktorka týdeníku Ekonom Eva Hníková výroky, které měly předsedu GA ČR difamovat.

Continue reading »